‘สุขภาพการเงิน’ เกษตรกรไทย ผจญปัญหาหนี้พุ่ง 47%

ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกอาชีพ รวมถึงอาชีพ‘เกษตรกร’ด้วย แต่ภาวะแวดล้อมของรายได้เกษตกรกร มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศที่หากแปรปวนหนักก็ทำให้รายได้เกษตรกรดิ่งลงได้ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกอาชีพ รวมถึงอาชีพ‘เกษตรกร’ด้วย แต่ภาวะแวดล้อมของรายได้เกษตกรกร มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศที่หากแปรปวนหนักก็ทำให้รายได้เกษตรกรดิ่งลงได้ การตรวจสุขภาพทางการเงินของเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องและเร่งหาทางแก้ไขเป็นสิ่งจำเป็น 

รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร พบว่า ปี 2562 อยู่ที่ 269,449 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มสูงขึ้น 9.02% จากปีก่อนหน้าขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตร ปี 2562 อยู่ที่ 221,490 บาทต่อครัวเรือนปีเพิ่มขึ้น47%

โดยหนี้สินส่วนใหญ่ 55 % กู้มาเพื่อการเกษตร และ 45% กู้เพื่อนอกการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเช่น บ้าน ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ นอกการเกษตร และส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเพื่อใช้สำหรับการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกร

โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริโภค 182,034 บาทต่อครัวเรือนต่อปี พบว่า ครัวเรือนเกษตรจะยังมีเงินสดคงเหลือ 87,414 บาทต่อครัวเรือนต่อปีหรือเพิ่มขึ้น 21% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ ยังมีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินอยู่

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865501?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=economic

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร